Bo i Fixfabriken

Med nya Fixfabriken förvandlas anrik fabriksmark till attraktiva bostäder som verkar i harmoni med omgivningen. I ett av Göteborgs mest attraktiva och charmiga områden kommer HSB Göteborg och Fastighets AB Balder bygga cirka 500 bostadsrätter med särpräglad arkitektur och goda boendekvaliteter. Preliminär säljstart är beräknad till 2018 och första inflytt år 2020.

Vill du anmäla intresse hos HSB och Balder? Klicka på logotypen nedan för att komma till respektive aktörs sida:

 

 

                         

 

Karta över området

På Fixfabrikens tomt ska Balder och HSB Göteborg bygga 500 bostadsrättslägenheter. Området delas upp i fyra kvarter. Byggstart är beräknad till 2018 och första inflyttning 2020. Klicka  runt på kartan nedan för att läsa mer.

interactive_image_temp_1

1

Kvarter 1: HSB

Välkommen till Brf Fixfabriken!
Här ska HSB bygga 125 lägenheter.
Beräknad säljstart är år 2019 och med inflyttning under 2021.
Länk till projektet hemsida

 • remote.jpg

2

Kvarter 2: HSB

Välkommen till Brf Sannaparken!
Här ska HSB bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2018
Beräknad inflyttning: 2021
Länk till projektet hemsida

 • sannaparken

3

Kvarter 3: Balder

Välkommen till ett av Balders kvarter!
Här ska Balder bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2018
Länk till projektet hemsida

 • fix_torgvy_bildcred what arkitektur

4

Kvarter 4: Balder

Välkommen till ett av Balders kvarter!
Här ska Balder bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2018
Länk till projektet hemsida

 • fix_torgvy_bildcred what arkitektur

5

Bussgaraget

Fastighetskontoret äger fastigheten som på sikt kommer att
markanvisas (säljas till olika byggherrar). Totalt planeras sex
kvarter med omkring 600 lägenheter. Preliminär byggstart
2021och första inflyttning 2023.

6

Skoltomten

Där det tidigare låg en verkstad planerar Hemsö att uppföra
en skola och ett äldreboende.

7

Förskolan

Här skapas en byggrätt som ger Kennedygatans förskola
möjlighet att på sikt byggas ut och kompletteras med
serviceboende.
Ännu finns inga beslut om när kommunen kommer att utnyttja byggrätten och utöka förskolan/boendet.

8

Parkeringshuset

Vid Karl Johansgatan planeras ett parkeringshus med
ungefär 150 p-platser och verksamheter i bottenplan.
Parkeringshuset kommer att färdigställas i samband med
byggandet av Bussgaraget.

9

Sannaparken och Idrottsområdet

Sannaparken bevaras och rustas upp. Sandarna BKs
klubbstuga flyttas inom området och verksamheten fortsätter
på konstgräsplanen.

Tidplan

Vad händer när i projektet? Håll koll!

2009-2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-2022

Detta händer under 2009-2011

Fastighets AB Balder och HSB Göteborg sneglar på Fixfabriken och tänker att ”här skulle man kunna bygga bostäder”. Man kontaktar ASSA som äger Fixfabriken. Det visar sig att de påbörjat spaning efter mer moderna och funktionella lokaler. Förstudier och samarbeten påbörjas.

 • :

 • :

Detta händer under 2012

Fastighets AB Balder och HSB Göteborg köper Fixfabriken och ansöker om planändring från industri till bostäder.

Byggnadsnämnden uppdrar åt Stadsbyggnadskontoret att ta fram Program för detaljplan för Fixfabriksområdet mm.

Detta händer under 2013

Planprogrammet tas fram av kommunen och i det formuleras utgångspunkter och mål som blir vägledande för den fortsatta planeringen.

Detta händer under 2014

Arbetet med planprogrammet fortsätter. HSB och Balder håller flera dialogträffar med olika grupper för att lära oss mer om området och förädla idéerna om vad vi vill bygga.

Detta händer under 2015

Detaljplaneprogrammet ställs ut för samråd. HSB och Balder fortsätter med öppet hus och dialogträffar i projektlokalen på Karl Johangatan. Projektidén fortsätter att utvecklas.

ASSA flyttar ut r Fixfabriken.

Detta händer under 2016

Programmet för Fixfabriksområdet godkänns och detaljplanearbetet pågår under hela året. Vi gör en första miljösanering i en del av Fixfabriken och hyr sedan ut hela fabriken. Verkstäder, ateljéer och föreningar flyttar in. Undersökningar avseende geoteknik, arkeologi, markmiljö, luft, buller osv pågår under hela året.

Detta händer under 2017

Strax före jul 2016 tog Byggnadsnämnden beslut om att ställa ut förslag till detaljplan på samråd.

Samrådet hålls under januari-februari. De inkomna synpunkterna bearbetas och ritningar och beskrivningar förfinas. Som ett led i BoStad2021-arbetet pågår flera processer parallellt så intensivt arbete med bygglovshandlingar på de två första kvarteren pågår också under våren

Under sommaren är det dags för granskning och alla handlingar ställs ut för allmänhet och intressenter. Samtidigt pågår arkeologiska undersökningar inom området.

Efter sammanställning och bearbetning av handlingarna utifrån ev synpunkter hoppas vi på godkännande av detaljplanen i Byggnadsnämnden i november.

 

 • Januari - Februari: Plansamråd

  Året inleds med plansamråd. Stadsbyggnadskontoret håller informationsmöte på biblioteket på Chapmans torg. HSB och Balder håller öppet hus i projektlokalen på Karl Johansgatan. Många är intresserade, tittar, läser och lämnar synpunkter. Men framför allt är det många som undrar när vi skall börja bygga...

 • Midsommar - Augusti: Granskning

  Dagarna före midsommar tog Byggnadsnämnden beslut om att ställa ut planförslaget för granskning. från 5 juli till 22 augusti finns alla handlingar tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Majornas bibliotek och i Balder och HSBs projektlokal.

 • Midsommar - Augusti: Arkeologisk undersökning

  Fixfabriken ligger vid gränsen av en känd fornlämning. Arkeologerna undersöker om det kan finnas fynd inom området som inte tagits om hand vid tidigare utgrävningar.

 • November: Godkännande i Byggnadsnämnden

  Efter sammanställning och bearbetning utifrån eventuella synpunkter under granskningen lämnas detaljplanen för godkännande i Byggnadsnämnden.

Detta händer under 2018

I början av året hoppas vi att Kommunfullmäktige antar detaljplanen. Under förutsättning att ingen överklagar vinner den laga kraft några veckor senare.

Parallellt med planarbetet har HSB och Balder tagit fram bygglovshandlingar och sökt rivningslov. Så snart planen vinner laga kraft avser vi börja riva industribyggnaden och sanera marken. Beroende på vad arkeologerna funnit vid förundersökningarna så kan det också bli aktuellt med arkeologisk slutundersökning.

Under hösta hoppas vi kunna påbörja byggnation av de första bostäderna. Säljstart är beräknad till sommaren 2018.

Detta händer under 2019

Vi hoppas att 2019 präglas av byggkranar och full rulle på bygget av de första kvarteren på Fixfabriks-tomten.

Detta händer under 2020-2022

Vi planerar för att de första nybyggarna i Fixfabriken skall kunna flytta in i de två första kvarteren i slutet av 2020.

I en överenskommelse med kommunen har vi lovat att hälften av de 500 bostäderna skall vara inflyttade till 400-årsjubileet 2021.

Tanken är också att påbörja bygget av de två följande kvarteren under 2020 och då är nya Fixfabriken inflyttad i slutet av 2022.