Tidplan

2009-2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Detta händer under 2009-2011

Fastighets AB Balder och HSB Göteborg sneglar på Fixfabriken och tänker att ”här skulle man kunna bygga bostäder”. Man kontaktar ASSA som äger Fixfabriken. Det visar sig att de påbörjat spaning efter mer moderna och funktionella lokaler. Förstudier och samarbeten påbörjas.

 • :

 • :

Detta händer under 2012

Fastighets AB Balder och HSB Göteborg köper Fixfabriken och ansöker om planändring från industri till bostäder.

Byggnadsnämnden uppdrar åt Stadsbyggnadskontoret att ta fram Program för detaljplan för Fixfabriksområdet mm.

Detta händer under 2013

Planprogrammet tas fram av kommunen och i det formuleras utgångspunkter och mål som blir vägledande för den fortsatta planeringen.

Detta händer under 2014

Arbetet med planprogrammet fortsätter. HSB och Balder håller flera dialogträffar med olika grupper för att lära oss mer om området och förädla idéerna om vad vi vill bygga.

Detta händer under 2015

Detaljplaneprogrammet ställs ut för samråd. HSB och Balder fortsätter med öppet hus och dialogträffar i projektlokalen på Karl Johangatan. Projektidén fortsätter att utvecklas.

ASSA flyttar ut r Fixfabriken.

Detta händer under 2016

Programmet för Fixfabriksområdet godkänns och detaljplanearbetet pågår under hela året. Vi gör en första miljösanering i en del av Fixfabriken och hyr sedan ut hela fabriken. Verkstäder, ateljéer och föreningar flyttar in. Undersökningar avseende geoteknik, arkeologi, markmiljö, luft, buller osv pågår under hela året.

Detta händer under 2017

Strax före jul 2016 tog Byggnadsnämnden beslut om att ställa ut förslag till detaljplan på samråd.

Samrådet hålls under januari-februari. De inkomna synpunkterna bearbetas och ritningar och beskrivningar förfinas. Som ett led i BoStad2021-arbetet pågår flera processer parallellt så intensivt arbete med bygglovshandlingar på de två första kvarteren pågår också under våren

Under sommaren är det dags för granskning och alla handlingar ställs ut för allmänhet och intressenter. Samtidigt pågår arkeologiska undersökningar inom området.

Efter sammanställning och bearbetning av handlingarna utifrån ev synpunkter hoppas vi på godkännande av detaljplanen i Byggnadsnämnden i november.

 

 • Januari - Februari: Plansamråd

  Året inleds med plansamråd. Stadsbyggnadskontoret håller informationsmöte på biblioteket på Chapmans torg. HSB och Balder håller öppet hus i projektlokalen på Karl Johansgatan. Många är intresserade, tittar, läser och lämnar synpunkter. Men framför allt är det många som undrar när vi skall börja bygga...

 • Midsommar - Augusti: Granskning

  Dagarna före midsommar tog Byggnadsnämnden beslut om att ställa ut planförslaget för granskning. från 5 juli till 22 augusti finns alla handlingar tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Majornas bibliotek och i Balder och HSBs projektlokal.

 • Midsommar - Augusti: Arkeologisk undersökning

  Fixfabriken ligger vid gränsen av en känd fornlämning. Arkeologerna undersöker om det kan finnas fynd inom området som inte tagits om hand vid tidigare utgrävningar.

 • November: Godkännande i Byggnadsnämnden

  Efter sammanställning och bearbetning utifrån eventuella synpunkter under granskningen lämnas detaljplanen för godkännande i Byggnadsnämnden.

Detta händer under 2018

Detaljplanen är klar för antagande i Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktige.

Parallellt med detaljplanearbetet har HSB och Balder sökt rivningslov och tagit fram bygglovshandlingar. Så snart vi får rivningslov avser vi börja riva industribyggnaden och sanera marken.

 • Januari: Arkeologisk undersökning

  För att ge arkeologerna ytterligare åtkomst rivs en mindre del av Fixfabriken för den sista delen av den arkeologiska undersökningen.

 • Vår: Detaljplanen i Byggnadsnämnden

  Om inget oväntat händer så kan detaljplanen godkännas i Byggnadsnämnden under våren och först därefter antas i Kommunfullmäktige. Under förutsättning att ingen överklagar vinner den laga kraft några veckor senare.

 • Sommar: Detaljplanen antas

  Detaljplanen antas i Kommunfullmäktige under sommaren och vinner laga kraft tre veckor senare.

 • Sommar: Rivning startar

  Rivningen av hela byggnaden, förutom den kontorslokal som ska bevaras, startar under sommaren.

Detta händer under 2019

Vi hoppas att 2019 präglas av byggkranar och full rulle på bygget av de första två kvarteren.

 • Vår: Byggstart

 • Vår: Säljstart

  Under våren säljstartar Sannaparken.

Under 2020 är det full fart på färdigställandet av bostäderna i de två kvarteren närmast Sannaparken. I början av året startar vi bygget av de två kvarteren vid Lantvärnsgatan. Vi planerar för att de första nybyggarna i Fixfabriken skall kunna flytta in under vintern 2020-2021.

Projektet ingår i BoStad2021 som är ett omfattande samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad och flera bostadsbyggare. Överenskommelse innebär att vi lovat att hälften av de 500 bostäderna skall vara inflyttade till 400-årsjubileet 2021. Överklagan av detaljplan eller oväntade arkeologiska fynd kan ändra tidplanen.

 • Vår: Säljstart

  Under våren säljstartar Spanjoletten.